Praktische informatie

Goed om te weten

Vergoeding

Om voor vergoeding van mijn behandeling in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

 • Maandelijks stuur ik u een factuur conform het tarief vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit via een beveiligd bericht uit het elektronisch patiënten dossier.
 • U betaalt het bedrag aan mij en kunt dit daarna declareren bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw zorgverzekering.

Afspraak annuleren

Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak. Zegt u later af dan ben ik genoodzaakt u een bedrag van 75 euro in rekening te brengen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Ik vraag u 2 keer per jaar een ROM-vragenlijst in te vullen. Dit is bedoeld als ondersteuning om de voortgang van de behandeling te evalueren en het is een voorwaarde van de verzekeraar. Uw antwoorden op deze vragenlijst worden niet verstrekt aan derden of Stichting Benchmark GGZ conform het advies van mijn beroepsvereniging.

Kwaliteit

Het GGZ-kwaliteitsstatuut van de praktijk is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit en is beschikbaar voor inzage in de praktijk.

Privacy

 • Ik breng uw huisarts schriftelijk op de hoogte na de intake en bij afsluiting van de behandeling. Wanneer nodig overleg ik met een collega op geanonimiseerde wijze.
 • Soms is het zinvol dat uw familie of partner bij de behandeling wordt betrokken dan zal ik dit altijd eerst met u bespreken. Ik spreek hen altijd in uw aanwezigheid. Wanneer uw familie of partner op eigen initiatief contact met mij zoekt, verstrek ik geen inhoudelijke informatie en deel ik hen mee dat ik u op de hoogte breng van het gezochte contact.
 • Het is wettelijk verplicht om uw diagnose op de nota aan de zorgverzekering te vermelden. Derden, bijvoorbeeld bedrijfsartsen of UWV artsen, krijgen alleen beperkte gegevens toegestuurd als u hen daartoe schriftelijk machtigt.
 • Uw gegevens worden beschermd door de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In mijn privacyverklaring staat hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.
 • Veilige dossiervoering wordt gegarandeerd door mijn beroepsgeheim en een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) ben ik verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren. Daarna wordt uw dossier vernietigd. U heeft het recht op inzage in uw dossier, als u daarom verzoekt. Ook kunt u schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen voordat de termijn van 15 jaar is verstreken.

  Klachten

  • Als u niet tevreden bent of een klacht heeft, ga ik daarover graag met u in gesprek om te kijken of we er samen uit kunnen komen.
  • Als dat niet lukt, kunt u de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) om bemiddeling vragen. Deze is te bereiken via klachtenfunctionaris@nvvp.net. In het klachtenreglement van de NVVP kunt u lezen wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris.
  • Wanneer dit ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie van de NVVP die een bindende uitspraak doet.